Opracowanie programu w zakresie automatyzacji przetwarzania operacji bankowych celem mapowania transakcji z fakturami - będącego wynikiem usług B+R nad sieciami neuronowymi.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Priorytet Gospodarka wiedzy, Działanie Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie Bony na innowacje.

Główny cel projektu: Głównym celem projektu jest opracowanie oprogramowania służącego do automatycznego przetwarzania operacji bankowych celem mapowania transakcji bankowych z fakturami z wykorzystaniem sieci neuronowych.

Przedmiotem projektu:

Projekt będzie się składał z dwóch części.

Części badawczej: z zakresu identyfikacji i analizy metod w zakresie automatyzacji przetwarzania operacji bankowych celem mapowania transakcji z fakturami. Opracowanie algorytmu służącego do automatycznego mapowania transakcji wykonanych w ramach operacji bankowych z fakturami. Opracowanie prototypu procesu i oprogramowania w zakresie automatyzacji przetwarzania operacji bankowych celem mapowania transakcji z fakturami. W celu realizacji badania zostaną stworzone wirtualne maszyny zawierające środowisko naukowe do badań nad sieciami neuronowymi z modułem języka R oraz środowisko data science oparte o język Python. Dzięki temu stworzony zostanie prototyp inteligentnego systemu do mapowania transakcji bankowych.

Części wdrożeniowej: Zakup systemu automatyzacji przetwarzania operacji bankowych celem mapowania transakcji z fakturami posiadające następujące funkcjonalności:

  1. Moduł wczytywania plików z przelewami bankowymi
  2. Moduł rozpoznawania kontrahentów i operacji przy pomocy algorytmów liniowych
  3. Moduł rozpoznawania i łączenia przelewów z fakturami poprzez siec neuronowa.

Czas realizacji projektu: 1 grudnia 2021 - 30 czerwca 2023

Wartość projektu: 614,508.00 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 467,600.00 zł

Wartość dotacji UE: 397,460.00 zł

Powrót
facebook